วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัมนาระหว่างฝึก

ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ ๕ มาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ในโรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์จึงได้กำหนดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Thasalaprasitsuksa School

Today, I went to Thasalaprasitsuksa School to supervise my students. 

All of them did good jobs! Thank you so much for a very delicious lunch with 

school' s staff from Foreign Language Department :)