วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัมนาระหว่างฝึก

ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ ๕ มาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ในโรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์จึงได้กำหนดการสัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น